Personnel
Directors
Alexander
Bildanov
Elena
Golodyaevskaya
Vera
Karpachyova
Mikhail
Kolegov
Vladislav
Kolpakov
Igor
Ushakov
Chorus Masters
Yulia
Molchanova
Vladimir
Semagin
Chorus Masters of Childrens' Chorus
Yulia
Molchanova
Olga
Zaboronok
Music Staff
Maria
Chernikova
Svetlana
Chernova
Artem
Grishaev
Mikhail
Korshunov
Dmitry
Norbutas
Alla
Osipenko
Margarita
Petrosyan
Alexander
Pravednikov
Larisa
Skvortsova-Gevorgizova
Ekaterina
Smirnova
Chorus Music Staff
Xenia
Paritskaya
Actors & Extras Ensemble Music Staff
Gayane
Apetyan
Elena
Zhukova
Production Managers
Elena
Balayeva
Maria
Osnovikova
Ivan
Plotnikov
Katerina
Sokolova
Alexandra
Talikova
Vyacheslav
Zykov
Mime Ensemble Coach-Repetiteurs
Elvira
Drozdova
Irina
Lazareva
Prompters
Anna
Loginova
Vladimir
Yaroslavtsev
Casting and Repertoire editor
Olga
Seleznyova
Opera Inspectors
Svetlana
Kobylyatskaya
Maria
Levina
Leading Chorus Inspector
Yulia
Borisova
Chorus Inspector
Yulia
Demidova
Childrens' Chorus Inspector
Anastasia
Matveeva
Actors & Extras Ensemble Inspectors
Igor
Dremov
Dmitry
Grishin