Cast

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Elchin Azizov

Gevorg Hakobyan

Kochubei

Denis Makarov

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Agunda Kulaeva

Nadezhda Serdyuk

Maria, their daughter

Evgenia Muravieva

Anna Nechaeva

Andrei

Dmitry Golovnin

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko

7 March 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Gevorg Hakobyan

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Nadezhda Serdyuk

Maria, their daughter

Evgenia Muravieva

Andrei

Dmitry Golovnin

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko8 March 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Elchin Azizov

Kochubei

Denis Makarov

Lyubov, his wife

Agunda Kulaeva

Maria, their daughter

Anna Nechaeva

Andrei

Dmitry Golovnin

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko