Cast

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Zakhar Kovalyov

Pavel Paremuzov

Alexei Sulimov

Igor Vyalykh

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Marianna Asvoynova

Anna Bauman

Tatiana Fedotova

Tatiana Koninskaya

Xenia Muslanova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Ekaterina Bolshakova

Olga Deineka-Boston

Victoria Preobrazhenskaya

Anna Semenyuk

Chub, an elderly Cossack

Sergei Baikov

Viktor Borovkov

Alexandеr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

Alexei Prokopyev

Alexei Smirnov

A devil from Hell

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

Azamat Tsaliti

German Yukavsky

Anatoly Zakharov

Schoolmaster

Borislav Molchanov

Sergei Ostroumov

Vitaly Rodin

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Alexandеr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

Alexei Prokopyev

Alexei Smirnov

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Zakhar Kovalyov

Borislav Molchanov

Sergei Ostroumov

Vitaly Rodin

His Highness

Roman Bobrov

Alexander Polkovnikov

Vasily Sokolov

Catherine II

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Ekaterina Bolshakova

Victoria Preobrazhenskaya

Old Cossack

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

David Tselauri

Anatoly Zakharov

28 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

Chub, an elderly Cossack

Sergei Baikov

A devil from Hell

Anatoly Zakharov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Borislav Molchanov

His Highness

Vasily Sokolov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova

Old Cossack

Kirill Filin29 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

A devil from Hell

German Yukavsky

Schoolmaster

Borislav Molchanov

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

His Highness

Roman Bobrov

Catherine II

Irina Berezina

Old Cossack

Kirill Filin30 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya

Old Cossack

David Tselauri7 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexei Sulimov

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

Chub, an elderly Cossack

Sergei Baikov

A devil from Hell

German Yukavsky

Schoolmaster

Vitaly Rodin

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Borislav Molchanov

His Highness

Vasily Sokolov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova

Old Cossack

Kirill Filin8 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Schoolmaster

Borislav Molchanov

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

His Highness

Roman Bobrov

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya

Old Cossack

Anatoly Zakharov9 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Vyalykh

Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

Chub, an elderly Cossack

Alexei Mochalov

A devil from Hell

Anatoly Zakharov

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Catherine II

Irina Berezina

Old Cossack

David Tselauri28 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

Chub, an elderly Cossack

Alexei Mochalov

A devil from Hell

Anatoly Zakharov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Borislav Molchanov

His Highness

Vasily Sokolov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova

Old Cossack

Kirill Filin29 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

A devil from Hell

German Yukavsky

Schoolmaster

Borislav Molchanov

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

His Highness

Roman Bobrov

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya

Old Cossack

Kirill Filin30 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Catherine II

Irina Berezina

Old Cossack

David Tselauri26 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Vyalykh

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

A devil from Hell

German Yukavsky

Schoolmaster

Borislav Molchanov

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

His Highness

Vasily Sokolov

Catherine II

Olga Berezanskaya

Old Cossack

Kirill Filin27 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

A devil from Hell

Kirill Filin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

Pan Golova, Chub's crony

Alexander Markeev

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

His Highness

Roman Bobrov

Catherine II

Irina Berezina

Old Cossack

Anatoly Zakharov28 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

Chub, an elderly Cossack

Alexei Mochalov

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Schoolmaster

Borislav Molchanov

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya

Old Cossack

David Tselauri29 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

A devil from Hell

German Yukavsky

Schoolmaster

Vitaly Rodin

Pan Golova, Chub's crony

Alexandеr Kolesnikov

Panas, Chub's crony

Borislav Molchanov

His Highness

Vasily Sokolov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova

Old Cossack

Kirill Filin14 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

Chub, an elderly Cossack

Alexei Mochalov

A devil from Hell

German Yukavsky

Schoolmaster

Borislav Molchanov

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

His Highness

Vasily Sokolov

Catherine II

Olga Berezanskaya

Old Cossack

Kirill Filin15 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Solokha, Vakula's mother, a witch

Ekaterina Bolshakova

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Schoolmaster

Vitaly Rodin

Pan Golova, Chub's crony

Alexander Markeev

Panas, Chub's crony

Borislav Molchanov

His Highness

Roman Bobrov

Catherine II

Irina Berezina

Old Cossack

Anatoly Zakharov16 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

A devil from Hell

Kirill Filin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova

Old Cossack

David Tselauri