Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Roman Bobrov

Alexander Polkovnikov

Roman Shevchuk

Vespetta

Irina Alekseenko

Irina Khruleva

Alexandra Mayskaya

Servants

Alexei Gvozditsky

Evgeny Shlyakhtin

David Tselauri

Anatoly Zakharov

29 September 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Roman Shevchuk

Vespetta

Irina Alekseenko

Servants

Alexei Gvozditsky
Evgeny Shlyakhtin16 December 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Alexander Polkovnikov

Vespetta

Alexandra Mayskaya

Servants

David Tselauri
Anatoly Zakharov3 February 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Roman Bobrov

Vespetta

Irina Alekseenko

Servants

David Tselauri
Anatoly Zakharov5 March 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Roman Bobrov

Vespetta

Irina Alekseenko

Servants

David Tselauri
Anatoly Zakharov21 May 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Alexander Polkovnikov

Vespetta

Alexandra Mayskaya

Servants

David Tselauri
Anatoly Zakharov29 September 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Roman Shevchuk

Vespetta

Irina Khruleva

Servants

Alexei Gvozditsky
Evgeny Shlyakhtin29 October 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Roman Bobrov

Vespetta

Irina Alekseenko

Servants

David Tselauri
Anatoly Zakharov21 January 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Pimpinone

Alexander Polkovnikov

Vespetta

Alexandra Mayskaya

Servants

Alexei Gvozditsky
Evgeny Shlyakhtin18 March 2020

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM