Cast

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Roman Burdenko

Mikhail Kazakov

Pyotr Migunov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Alexei Dolgov

Sergei Radchenko

Boris Rudak

Roman Shulakov

Giorgi Sturua

Bogdan Volkov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Vyacheslav Pochapsky

Rafał Siwek

Alexei Tanovitsky

Konchak, Polovtsian khan

Paata Burchuladze

Valery Gilmanov

Goderdzi Janelidze

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Agunda Kulaeva

Svetlana Shilova

Mayram Sokolova

Elena Zaremba

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Daniil Chesnokov

Vladimir Komovich

Alexander Roslavets

Grigory Shkarupa

Oleg Tsybulko

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Utarida Mirzamova

Kristina Mkhitaryan

Ekaterina Morozova

Angelina Nikitchenko

Elizaveta Ulakhovich

Persian girl

Anna Balukova

Kristina Karasyova

Oxana Sharova

Tchaga

Anna Antropova

Anastasia Gubanova

Anastasia Meskova

Yanina Parienko

Horseman

Georgy Gusev

Denis Medvedev

Alexander Smoliyaninov

Cuman

Vitaly Biktimirov

Sergei Diev

Evgeny Golovin

Nikita Kapustin

Vladislav Kozlov

8 June 2013

Conductor


Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Roman Shulakov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Oleg Tsybulko

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Persian girl

Kristina Karasyova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Alexander Smoliyaninov

Cuman

Sergei Diev9 June 2013

Conductor


Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Mikhail Kazakov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Alexei Dolgov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Alexei Tanovitsky

Konchak, Polovtsian khan

Paata Burchuladze

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Elena Zaremba

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Grigory Shkarupa

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Kristina Mkhitaryan

Persian girl

Oxana Sharova

Tchaga

Yanina Parienko

Horseman

Georgy Gusev

Cuman

Vladislav Kozlov12 June 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Mikhail Kazakov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Alexei Dolgov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vyacheslav Pochapsky

Konchak, Polovtsian khan

Paata Burchuladze

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Elena Zaremba

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Grigory Shkarupa

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Kristina Mkhitaryan

Persian girl

Oxana Sharova

Tchaga

Yanina Parienko

Horseman

Georgy Gusev

Cuman

Vitaly Biktimirov13 June 2013

Conductor


Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Roman Shulakov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Oleg Tsybulko

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Persian girl

Kristina Karasyova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Alexander Smoliyaninov

Cuman

Sergei Diev14 June 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Pyotr Migunov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Sergei Radchenko

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vyacheslav Pochapsky

Konchak, Polovtsian khan

Paata Burchuladze

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Mayram Sokolova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Grigory Shkarupa

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Kristina Mkhitaryan

Persian girl

Kristina Karasyova

Tchaga

Yanina Parienko

Horseman

Alexander Smoliyaninov

Cuman

Vladislav Kozlov15 June 2013

Conductor


Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Roman Shulakov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Oleg Tsybulko

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Persian girl

Oxana Sharova

Tchaga

Anna Antropova

Horseman

Georgy Gusev

Cuman

Evgeny Golovin15 June 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Mikhail Kazakov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Alexei Dolgov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Alexei Tanovitsky

Konchak, Polovtsian khan

Paata Burchuladze

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Elena Zaremba

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Grigory Shkarupa

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Kristina Mkhitaryan

Persian girl

Anna Balukova

Tchaga

Anastasia Meskova

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Vitaly Biktimirov16 June 2013

Conductor


Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Roman Shulakov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Oleg Tsybulko

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Persian girl

Anna Balukova

Tchaga

Anna Antropova

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Evgeny Golovin24 April 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Mikhail Kazakov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Alexei Dolgov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Grigory Shkarupa

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Kristina Mkhitaryan

Persian girl

Kristina Karasyova

Tchaga

Anastasia Meskova

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Vitaly Biktimirov25 April 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Alexei Dolgov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vyacheslav Pochapsky

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Elena Zaremba

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Oleg Tsybulko

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Persian girl

Oxana Sharova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Evgeny Golovin26 April 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Mikhail Kazakov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Alexei Dolgov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Grigory Shkarupa

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Kristina Mkhitaryan

Persian girl

Kristina Karasyova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Sergei Diev11 March 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Bogdan Volkov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vyacheslav Pochapsky

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Agunda Kulaeva

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Oleg Tsybulko

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Kristina Mkhitaryan

Persian girl

Kristina Karasyova

Tchaga

Anastasia Meskova

Horseman

Alexander Smoliyaninov

Cuman

Vitaly Biktimirov12 March 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Pyotr Migunov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Bogdan Volkov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Agunda Kulaeva

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Daniil Chesnokov

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Ekaterina Morozova

Persian girl

Oxana Sharova

Tchaga

Anna Antropova

Horseman

Alexander Smoliyaninov

Cuman

Evgeny Golovin5 May 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Boris Rudak

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vyacheslav Pochapsky

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Daniil Chesnokov

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Persian girl

Anna Balukova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Alexander Smoliyaninov

Cuman

Evgeny Golovin6 May 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Pyotr Migunov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Bogdan Volkov

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vladimir Matorin

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Agunda Kulaeva

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Alexander Roslavets

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Ekaterina Morozova

Persian girl

Anna Balukova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Georgy Gusev

Cuman

Evgeny Golovin7 May 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Elchin Azizov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Boris Rudak

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Vyacheslav Pochapsky

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Vadim Tikhonov

Skula, a gudok-player

Daniil Chesnokov

Eroshka, a gudok-player

Yuri Markelov

A Polovtsian maiden

Nina Minasyan

Persian girl

Oxana Sharova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Sergei Diev27 September 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Roman Burdenko

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Sergei Radchenko

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Rafał Siwek

Konchak, Polovtsian khan

Goderdzi Janelidze

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Agunda Kulaeva

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Vladimir Komovich

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Utarida Mirzamova

Persian girl

Oxana Sharova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Evgeny Golovin28 September 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Pyotr Migunov

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Elena Popovskaya

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Giorgi Sturua

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Rafał Siwek

Konchak, Polovtsian khan

Valery Gilmanov

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Svetlana Shilova

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Vladimir Komovich

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Elizaveta Ulakhovich

Persian girl

Kristina Karasyova

Tchaga

Anastasia Gubanova

Horseman

Georgy Gusev

Cuman

Nikita Kapustin29 September 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Igor Svyatoslavich, Prince of Seversk

Roman Burdenko

Yaroslavna, his wife by his second marriage

Anna Nechaeva

Vladimir Igorevich, Igor's son from his first marriage

Sergei Radchenko

Vladimir Yaroslavich, Prince of Galich, brother of Princess Yaroslavna

Rafał Siwek

Konchak, Polovtsian khan

Goderdzi Janelidze

Konchakovna, daughter of Khan Konchak

Agunda Kulaeva

Ovlur, a Christian Polovtsian

Marat Gali

Skula, a gudok-player

Vladimir Komovich

Eroshka, a gudok-player

Stanislav Mostovoy

A Polovtsian maiden

Utarida Mirzamova

Persian girl

Anna Balukova

Tchaga

Yanina Parienko

Horseman

Denis Medvedev

Cuman

Vitaly Biktimirov