Beethoven Hall

12 February, 19:30
Part I

SONGS FOR CHILDREN, op. 54
to lyrics by Aleksey Pleshcheyev (1-14), Ivan Surikov (15), Konstantin Aksakov (16)

1. Granny and Grandson
David Posulikhin (tenor)

2. Little Bird 
Elmira Karakhanova (soprano)

3. Spring: The Grass Grows Green
David Posulikhin (tenor)

4. My Little Garden
Elizaveta Narsia (soprano)

5. Legend
Rauf Timergazin (baritone)

6. On the Bank
Elmira Karakhanova (soprano)

7. Winter Evening
Maria Motolygina (soprano)

8. The Cuckoo
Maria Barakova (mezzo-soprano)

9. Spring: The Snow is Already Melting
David Posulikhin (tenor)

10. Lullaby in a Storm
Maria Barakova (mezzo-soprano)

11. The Little Flower
Elmira Karakhanova (soprano)

12. Winter
Alexei Kulagin (bass)

13. Spring Song
Elizaveta Narsia (soprano)

14. Autumn
Ulyana Biryukova (mezzo-soprano)

15. The Swallow
Nikolai Zemlyanskikh (baritone)

16. Child’s Song: My Lizochek
Elmira Karakhanova (soprano)


Part II

SIX ROMANCES, op. 57

1. Tell Me, What in the Shade of the Branches? to lyrics by Vladimir Sollogub
Maria Motolygina (soprano)

2. On the Golden Cornfields to lyrics by Aleksey K. Tolstoy
Dmitry Cheblykov (baritone)

3. Do Not Ask to lyrics by Aleksandr Strugovshchikov (after Goethe)
Ulyana Biryukova (mezzo-soprano)

4. Sleep! to lyrics by Dmitry Merezhkovsky
Nikolai Zemlyanskikh (baritone)

5. Death to lyrics by Dmitry Merezhkovsky
Maria Barakova (mezzo-soprano)

6. Only You Alone to lyrics by Aleksey Pleshcheyev
Ulyana Biryukova (mezzo-soprano)

NIGHT 
Quartet to lyrics by NN (Pyotr Tchaikovsky)

Elmira Karakhanova (soprano)
Maria Barakova (mezzo-soprano)
David Posulikhin (tenor)
Alexei Kulagin (bass)

NATURE and LOVE 
Trio to lyrics by NN (Pyotr Tchaikovsky)

Elizaveta Narsia (soprano)
Maria Motolygina (soprano)
Maria Barakova (mezzo-soprano)

ROMEO and JULIET 
Duet to lyrics by Alexander Sokolovsky (after Shakespeare)

Maria Motolygina (soprano)
Arseny Yakovlev (tenor)

Pastorale “SHEPHERD’S SINCERITY”
from the opera The Queen of Spades

Elmira Karakhanova (soprano)
Nikolai Zemlyanskikh (baritone)
Maria Barakova (mezzo-soprano)


Piano part – Valeria Prokofieva, Sergei Konstantinov, Mikhail Korshunov